วัดศรีสุพรรณ ยินดีต้อนรับ

ชุมชนศิลปวัฒนธรรม หัตถกรรมเครื่องเงินย่านวัวลาย จังหวัดเชียงใหม่
ขอเชิญทุกท่านเยี่ยมชมอุโบสถเงินหลังแรกของโลกและร่วมเรียนรู้สืบสานสร้างสรรค์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

Welcome Wat Srisuphan

The first Silver Shrine in the world
Please to visit our unique Temple, take a look at the silversmith workshop and attend to our Monk Chat and Meditation Center

ประวัติวัดศรสุพรรณ

ประวัติวัดศรีสุพรรณ และพัฒนาการการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นหัตถกรรมเครื่องเงิน

สร้างในสมัยพระเมืองแก้ว กษัตริย์ในราชวงศ์มังราย โปรดเกล้าฯให้นำเอาพระเจ้าเจ็ดตื้อ หรือพระพุทธปาฏิหาริย์ฯ มาประดิษฐาน ในปีพ.ศ. 2043

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>

อุโบสถเงินวัดศรสุพรรณ

อุโบสถเงิน นวัตกรรมภูมิปัญญาชาวบ้าน

อุโบสถเป็นศาสนาสถานประกอบศาสนกิจในการทำสังฆกรรม ลงอุโบสถสวดพระปาฎิโมกข์ พิธีอุปสมบทและพิธีกรรมอื่นๆ ของพระภิกษุสงฆ์ ในบวรพระพุทธศาสนา

รายละเอียดเพิ่มเติม>>>>

History of Watsrisuphun

History of Wat Srisuphun

The first Silver Shrine in the world. Please to visit our unique Temple, take a look at the silversmith workshop and attend to our Monk Chat and Meditation Center

Read More>>>>

Pin It on Pinterest